Teollisuuden kunnossapito

Määritelmät ja perusteet

Puhuttaessa teollisuuden kunnossapidosta on syytä määritellä joitakin käsitteitä ja perusteita itse asialle. On eroteltava toisistaan kunnossapidon eri tasot, joiden sisältämät toimenpiteet eroavat toisistaan merkittävästi. Käsitteistö perustuu SFS-EN standardiin sekä kansallisen standardisointiyhdistyksen (PSK standardisointi) määritelmiin.

Käytännössä kunnossapidon päälajit voidaan jakaa suunniteltuun kunnossapitoon ja häiriökorjaukseen. Näiden lisäksi kunnossapitotoimintaa voidaan tarkastella vasemmalle esitetyn kaavion näkökulmasta kehitysasteikkona.

Mitä enemmän resursseja käytetään korjaavaan kunnossapitoon suhteessa ennakoivaan- ja parantavaan kunnossapitoon, sitä epäkypsempää on kunnossapitotoiminta. 

kunnossapidon tasot

Lue lisää ennakoivasta kunnossapidosta täältä

Täydellisessä maailmassa organisaatiolla olisi aina ja kaikissa tilanteissa käytössään optimaalinen määrä osaamista sekä resursseja kunnossapitotoiminnan suunnitteluun, mittarointiin ja johtamiseen - mutta tosielämässä tämä on harvoin tilanne. Lisäksi erityistä haastetta kunnossapitotoimintaan tuo alihankintaketju, joka tarkoittaa sitä, että usein kunnossapitotoimintaan osallistuu useita eri toimijoita vaihtelevilla rooleilla.

kartoita huoltotoimintasi taso

Kunnossapidon käsitteistöä (PSK 6201):

 
Kunnossapitolaji Kuvaus
Ehkäisevä kunnossapito Ehkäisevällä kunnossapidolla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia, palautetaan heikentynyt toimintakyky ennen vian syntymistä tai estetään vaurion syntyminen                      
Jaksotettu kunnossapito Ehkäisen kunnossapidon toimenpide, joka tehdään suunnitelluin jaksotuksin esimerkiksi käyttötuntien, kalenteriajan, tuotantomäärän tai energian käytön mukaisesti                                       
Huolto Jaksotetun kunnossapidon toimenpide, joka sisältää kohteen tarkastamisen, säädön, puhdistamisen, rasvauksen, öljynvaihdon, suodattimen vaihdon ja muut vastaavat toimenpiteet                                                                                                                    
Tilanteenmukainen huolto Jaksotetun kunnossapidon toimenpide, joka tehdään kohteen, tuotannon tai organisaation tilan salliessa                                                    
Kunnonvalvonta Kunnonvalvonnalla määritellään kohteen toimintakunnon nykytila ja arvioidaan sen kehittyminen mahdollisen vikaantumis-, huolto- ja korjausajankohdan määrittämiseksi. Kunnonvalvonnan toimenpiteitä ovat aisten sekä mittalaittein tapahtuvat tarkastukset ja valvonta sekä mittaustulosten analysointi. Kunnonvalvonta tuottaa lähtötietoja ehkäisen kunnossapidon ja korjauksen suunnitteluun.                                               
Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus Kunnnonvalvonnalla, aistinvaraisesti ja tarkastustoiminnalla havaittujen kohteiden suunniteltu korjaus, kohteita ei havaita, niitä esim. tarkkaillaan, viat havaitaan                                                             
Kunnostaminen Kuluneen tai vaurioituneen käytöstä pois otetun kohteen palauttaminen käyttökuntoon                                                                              
Parantava kunnossapito Parantavan kunnossapidon tarkoituksena on parantaa kohteen luotettavuutta ja/tai kunnossapidettävyyttä muuttamatta kohteen toimintoa.                                                                                                       
Häiriökorjaukset Häiriökorjauksella palautetaan vikaantunut kohde toimintakuntoon ja käyttöturvallisuudeltaan alkuperäiseen tilaansa.                                                                                                                               
Välitön häiriökorjaus Välitön korjaus suoritetaan heti vian havaitsemisen jälkeen, jotta voidaan palauttaa toimintakunto tai rajoittaa vian aiheuttamat seuraukset hyväksyttävälle tasolle.                                                                   
Siirretty häiriökorjaus Korjaus, jota ei suoriteta välittömästi vian havaitsemisen jälkeen, vaan se on siirretty tehtäväksi kohteen, tuotannon tai organisaaton tilan salliessa                                                                                     
Korjaava kunnossapito Korjaava kunnossapito on häiriökorjausten, kunnossastamisen ja kuntoon perustuvan suunnitellun korjauksen summa.                     
Kuntokartoitus

Kuntokartoituksen tuloksena saadaan kokonaiskuva kohteesta. Kuntokartoituksella selvitetään merkittävimmät korjaustarpeet sekä esimerkiksi muiden tarkempien tutkimuksien tarve. 

 

 

Kunnossapidon kehittäminen

Pyrkimyksenä tulisi olla sopivan tasapainon löytäminen suunniteltujen huoltojen ja viankorjauksen välillä. Tässä optimaalisessa tilassa sekä ylläpidonkustannukset että tuotantokoneiden käyttöasteet ovat halutulla tasolla. Pyrkimyksenä on päästä pois tilanteesta, jossa kunnossapidon työstä valtaosa kuluu korjaavaan kunnossapitoon.

Yksi tärkeimmistä onnistumistekijöistä edellä kuvatun tilanteen saavuttamiseksi on hyvä tietojärjestelmä (kunnossapito-ohjelma, sovellus, mobiiliäppi) jonka avulla kunnossapitoa johdetaan.

Spotilla Ohjelmisto

Pyritään siis määrätietoisesti kasvattamaan ehkäisevän, ennakoivan ja parantavan kunnossapidon määrää ja minimoimaan äkilliset häiriökorjaukset kunnes optimaalinen tasapaino on saavutettu. 

teollisuuden-kunnossapito

 

This is a section title

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.